Lake Kivu Lake Kivu
Nyungwe National Park Nyungwe National Park
Volcanoes National Park Volcanoes National Park
Akagera National Park Akagera National Park